Obchodné podmienky – DKT living

Obchodné podmienky


 1. Úvodné ustanovenie
Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.dktliving.sk. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho (prevádzkovateľ) a kupujúceho (zákazník). Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami Občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Zb.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.). Ak nie je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami obchodným zákonníkom, č 513/1991 Zb., všetko v znení noviel.
Prevádzkovateľ obchodu:

BIGROUP a.s., Vyšehradská 8, 85106 Bratislava, IČO: 36752380, DIČ: 2022344335

2. Objednanie tovaru a uzavretie kúpnej zmluvy

Všetky objednávky podané prostredníctvom internetového obchodu DKT living sú záväzné. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s obchodnými podmienkami a s reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárov predpísaných údajov. Odoslaná objednávka tovaru je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy. Kupujúci je povinný uviesť správne registračné údaje a to najmä úplnú poštovú adresu, na ktorú má byť tovar odoslaný. Kúpna zmluva vzniká v okamihu prevzatia objednaného tovaru kupujúcim. Kupujúci je povinný odobrať objednaný tovar. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho zaplatením kúpnej ceny a jeho prevzatím.

3. Ceny tovaru
Ceny tovaru si môže zákazník overiť u jednotlivých položiek tovaru. Ceny za dopravu a ďalšie poplatky sú zobrazené pri vykonaní objednávky ako samostatná položka. Všetky ceny sú uvedené s DPH. Ak je zákazník zo Slovenskej republiky platiteľa DPH, je možné zaslať faktúru na firmu (potrebné uviesť DIČ DPH), pričom si môže uplatniť odpočet DPH.  Pred odoslaním objednávky bude vypočítaná celková cena za tovar vrátane súvisiacich poplatkov, a zákazník bude vyzvaný k ich odsúhlaseniu.
Ku každej dodávke tovaru vystaví predávajúci doklad o zaplatení, ktorý na vyžiadanie zašle kupujúcemu spolu s tovarom, prípadne elektronicky.
Konkrétny spôsob platby si zvolí zákazník podľa možností uvedených pri objednávke v sekcii košík a to platba prevodom na účet, platba prostredníctvom paypal alebo na dobierku.
Každá objednávka je záväzná (Občiansky zákonník § 544-545, zákon č 40/1964 Sb) podľa našich obchodných podmienok.

 4. Dodacia lehota, doprava tovaru 
Dodacia lehota začína plynúť odo dňa obdržania záväznej objednávky za podmienky obdržania všetkých podkladov, ktoré sú nutné pre včasné vybavenie objednávky. Objednaný tovar bude podľa jeho dostupnosti a prevádzkových možností dodávateľa expedovaný do 2 pracovných dní a kuriérskou službou Geis (vo výnimočných prípadoch slovenskou poštou). V prípade, že objednaný tovar nebude na sklade alebo nebude možné dodať prepravcovi v dohodnutej lehote, má predávajúci právo od kúpnej zmluvy (záväznej objednávky) odstúpiť. Ak za nedodaný tovar vopred zaplatíte, svoje peniaze dostanete samozrejme späť a to najneskôr do 30 dní od vzájomnej dohody.
V prípade zvolenej platby vopred na účet, bude objednávka rezervovaná po dobu 10tich dní od objednania. Ak do tejto lehoty nebudú pripísané peniaze na účet, bude objednávka stornovaná a tovar daný ďalej do predaja. Tovar zasielame až po pripísaní celej čiastky na účet (tj vrátane poštovného).

Tovar doručujeme vrámci Slovenskej a Českej republiky, pričom ceny poštovného sa v týchto krajinách odlišujú. Poštovné vrámci Slovenska je do sumy 50 eur 5 eur, nad 50 eur je zdarma. Pre Českú republiku platí cena poštovného do 100 eur 6 eur, nad 100 eur zdarma.


5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy
Kupujúci má právo podľa odseku 6 novely občianskeho zákonníka č 367/2000 odstúpiť od zmluvy a to do 14 dní od prevzatia tovaru.
 Náš obchod umožňuje tovar vrátiť bez uvedenia dôvodu do 30 kalendárnych dní. Ak sa tak rozhodne, kontaktuje predajcu, že žiada o odstúpenie od zmluvy, uvedie číslo objednávky, meno a dátum nákupu. Uvedený tovar pošle späť v uvedenej lehote na adresu predávajúceho: Bigroup, Zobová 7, 85110 Bratislava. Vrátené zásielky nebudú prijaté na dobierku. Odporúčame poslať tovar ako poistenú zásielku a zvoliť vhodný obal, pretože predajca neručí za prípadnú stratu či poškodenie zásielky pri preprave.  Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 30 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Pokiaľ to už nie je dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), spotrebiteľ musí poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu dokázať. Predávajúci spotrebiteľovi v takom prípade vracia iba takto zníženú kúpnu cenu. Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci naviac započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru budú peniaze za tovar vrátené kupujúcemu prevodom na jeho účet alebo zloženkou a to najneskôr do 30 pracovných dní po fyzickom obdržaní a prekontrolovaní tovaru. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho späť.


6. Reklamácia tovaru, záručné podmienky
Kupujúci je povinný prezrieť tovar bezprostredne po jeho prevzatí.
Ak je zistené poškodenie obalu výrobku, kupujúci skontroluje stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Kupujúci má právo viditeľne poškodenú zásielku neprebrať. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, všetok tovar je poistený. Podpísaním prepravného listu kupujúci súhlasí s prevzatím zásielky a potvrdzuje, že dorazila bez viditeľného poškodenia. Podrobnejšie informácie k reklamáciám poškodeniu výrobku zisteného pri prevzatí tovaru alebo bezprostredne po rozbalení zásielky - pozri. sekcia Doprava a platba. 
Záručná lehota na všetok tovar je 24 mesiacov a vzťahuje sa len na výrobné chyby. Lehota začíná plynúť prevzatím tovaru kupujúcim. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie v dôsledku manipulácie jednoznačne vedúce k poškodeniu výrobku, najčastejšie pádu. Pri prípadnej reklamácii kupujúci kontaktujte predajcu e-mailom alebo telefonicky. Reklamovaný tovar následne zašle riadny obal (najlepšie originálny) a vždy bežným obchodným balíkom na adresu: Bigroup, Zobová 7, 85110 Bratislava. Súčasťou reklamácie musí byť popis závady. Predávajúci sa zaväzuje informovať kupujúceho do 7 pracovných dní od prijatia reklamácie o oprávnenosti reklamácie a o postupe vybavenia.  V prípade oprávnenej reklamácie sa predávajúci zaväzuje reklamáciu vybaviť do 30 dní od jej doručenia avšak v prípade nedostupnosti tovaru u dodávateľa sa môže s kupujúcim dohodnúť na predĺženej lehote alebo vrátení peňazí.


7. Ochrana osobných dát

Dodávateľ zhromažďuje so súhlasom zákazníkov osobné údaje zákazníkov, a to meno, adresu, telefón a emailové spojenie. Tieto údaje slúžia predovšetkým na uľahčenie objednávok zákazníkov v budúcnosti.
Rešpektujeme Vaše súkromie. Aby sme vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré vaše osobné dáta. Prevádzkovateľ internetového obchodu sa zaväzuje, že tieto zverené osobné údaje použije len pre komunikáciu so zákazníkom. Osobné dáta nebude prevádzkovateľ bez súhlasu vlastníka týchto dát akokoľvek poskytovať tretej osobe.


8. Záverečné ustanovenie

Obchodné podmienky sú platné do doby vydania nových obchodných podmienok. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky vtedy, ak nie je medzi účastníkmi písomne dohodnuté inak. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje bez výhrad všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, ako aj platnú výšku ceny objednaného tovaru (vrátane expedičných a dopravných nákladov) uvedenú v cenníku internetového obchodu.V prípade, že kupujúci požiada o opakované doručenie, bude mu zásielka znovu zaslaná až po zaplatení dodatočných manipulačných a prepravných nákladov.

  

Kontaktné údaje predávajúceho:

eshop (kontaktná adresa): Bigroup, Zobová 7, 85110 Bratislava

Prevádzkovateľ: BIGROUP a.s., Vyšehradská 8, 85106 Bratislava

email: dktliving@gmail.com

Telefonický kontakt: 0905633339

www.dktliving.sk

 

 

 

  • PayPal
Zľava

Nedostupné

Vypredané